Kitart az élelmiszerárak emelkedése nemzetközi szinten

Adatkezelési nyilatkozat:

1. Adatkezelő és a képviselője adatai, elérhetősége:

Az adatok kezelője a NapiÜzlet Hírportál Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 3. a.
Nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01 09 284835 cégjegyzékszámon
Adószám: 23010457-2-41
E-mail: media@napiuzlet.com
Tel./fax:
Képviselő neve: Horváth Ágnes Emese ügyvezető
Képviselő lakóhelye: 2113 Erdőkertes, Szőlősor utca 70.
E-mail: horvath.agnes.uzleti@gmail.com

2. Adatkezelés célja:

2.1. A látogatás időpontjára, az IP címre, valamint a böngésző és operációs rendszer adataira vonatkozó információk és adatok informatikai okból és célból kerülnek rögzítésre.

2.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személynek adatokat nem ad át. A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

2.3. Adatkezelő a weboldalra érkező látogatókról statisztikai és marketing célból adatokat gyűjt, mely tevékenységhez a Google Analytics szolgáltatását használja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja: statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, illetve a Honlap fejlesztése.

2.4. Adatkezelő a szolgáltatott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel, azokat harmadik személy vagy hatóságok részére - törvény eltérő nem rendelkezése hiányában– az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén adhatja át.

2.5. Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat adatfelvétel eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és kifejezett hozzájárulását előzetesen megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy az eredetitől eltérő célra történő felhasználást megtiltsa.

3. Adatkezelés alapja:

3.1. Az adatkezelésre a weboldal használóinak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyértelmű, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) alapján kerül sor.

3.2. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. Adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokat korlátlan ideig kezeli azzal, hogy a felhasználó maga bármikor töröltetheti a rendszerből. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha a szolgáltatás, vagy a weboldal megszűnik, vagy ha a felhasználót kitiltja az üzemeltető a felhasználási feltételek megszegése esetén

5. Kezelt adatok köre:

5.1. A weboldalra történő látogatással rögzítésre kerül a látogatás időpontja, a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Az üzemeltető ezen adatokat kizárólag a weboldal látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja és nem kezeli őket eltérő, különösen a felhasználó személyes azonosítására alkalmas, módon. A szolgáltatás igénybevételével a látogatók számítógépén cookie kerül elhelyezésre. A sütik használatáról és a használat engedélyezésének, illetve a megtagadásának lehetőségéről a weboldal felugró ablakban értesíti a látogatókat.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az adatfeldolgozó védett, saját szerverein tárolja.

8. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája merül fel, akkor vegye fel az adatkezelővel a kapcsolatot a weboldal Elérhetőség menüpontjában elhelyezett bejelentő felület segítségével. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

8.1.1. Az érintett az Adatkezelő által megjelölt elérhetőségek bármelyikén, bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

8.1.2. Az Adatkezelő az érintett erre vonatkozó kérésére esetén tájékoztatást ad az érintett általa kezelt és feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá, ha az érintett személyes adatait harmadik személynek továbbította az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A kért tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg.

8.1.3. Az Adatkezelő adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.2. Helyesbítéshez, törléshez való jog

8.2.1. Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, olyan módon, hogy azok később ne legyenek helyreállíthatók. A törléshez való jog nem terjed ki a jogszabály (alapján szükséges adatkezelésekre.

8.2.2. Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő az érintett kérésére, vagy abban az esetben, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés az érintett jogos érdekeit sértené zárolja a személyes adatot. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.2.3. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

8.2.4. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat. Az Adatkezelő a tiltakozás indokait és jogosságát a bejelentéstől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.4. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátott.

8.5. Jogérvényesítési lehetőségek:

8.5.1. Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája merül fel, akkor vegye fel az adatkezelővel a kapcsolatot a weboldal Elérhetőség menüpontjában elhelyezett bejelentő felület segítségével. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is.

8.5.2. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy jogérvényesítési lehetőségeket, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

8.5.3. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelése megsérti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) foglaltakat.

Az érintett a panasztételhez való jogát az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400;
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.5.4. Az érintett adatkezelési kötelezettségek megszegéséből eredő igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9. Sütik

Mi a süti (cookie)?

A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely a weboldal meglátogatásakor kerül az Ön számítógépére. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, és többféle célra is felhasználhatók, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Böngészője beállításaiban a süti beállításait Ön bármikor megváltoztathatja.

Milyen sütiket használunk az oldalon?

1. Elengedhetetlenül szükséges sütik

Az elengedhetetlen sütik weboldal nélkül nem tud megfelelően működni. Ezek a sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

2. Preferenciális sütik

A preferenciális sütik olyan információkat tárolnak, amelyekkel megváltoztatható az oldal kinézete vagy egyes funkciói (pl. nyelvi beállítások, akadálymentesített verzió)

3. Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik névtelen formában való gyűjtik és rendszerezik a látogatók adatait. A statisztikai célú sütik alkalmazása lehetővé teszi a weboldal tulajdonosai számára a felhasználói szokások megismerését.

4. Marketing célú sütik

A marketing célú sütik célja, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmak kerüljenek megjelenítésre.

10. Kikötés

10.1. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi weboldalán.

10.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.